• اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران
   آدرس: ساری، بلوار آزادی، انتهای خیابان بعثت
   اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران
   کد پستی: 4814856874
   تلفن: 33398630- 011
   فکس: 33396612
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *