FA | EN | AR
پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 55
جمع بازديدها تاكنون: 574636
 259 بازدید

 

ماه مازندران
زن مرد جمع
فروردين 6 6 12
ارديبهشت 2 2 4
خرداد 3 6 9
تير 7 8 15
مرداد 9 6 15
شهريور 1 6 7
مهر 2 5 7
آبان 5 3 8
آذر 7 7 14
دي 3 4 7
بهمن 6 13 19
اسفند 3 4 7
جمع 54 70 124

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ساری، بلوار آزادي، انتهاي خيابان بعثت کدپستی: 4814841157
تلفن: 2298630، دورنگار: 2296612،
پیام کوتاه: 20001372