• شرح وظایف

   معاینات عمومی سرپایی.

   • معاینه مصدومین و مجروحین تصادفات، در صورتی‌که شاکی باشند و از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   • معاینه مصدومین و مجروحین نزاع ها، در صورتی‌که شاکی باشند و از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   • معاینه مصدومین و مجروحین حوادث کار که از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   • تعیین نقص عضو و ارش مصدومین و مجروحین تصادفات ، نزاع ها و ...

   • تعیین سن افرادی‌که فاقد شناسنامه هستند، از طریق معرفی مراجع مربوطه (دادگستری، ثبت احوال).

   • تشخیص رشد جسمانی و روانی.

   • تشخیص سلامت عقل و رد اختلال مشاعر در صورت استعلام از مراجع قضایی.

   • معاینات روان‌پزشکی ( مانند مسوولیت کیفری، توانایی اداره امور مالی و مهم زندگی و ... ).

   • معاینات اختصاصی زنان.

   • بررسی سقط جنین درمانی.

   • معاینات اختصاصی مردان.

   • سایر معاینات مانند تشخیص نازایی، عنن، ... .

   • بررسی شرایط والدین متقاضی فرزند خواندگی.

   • بررسی آزمایشات و معاینات افراد متقاضی استخدام در دستگاه‌های قوه قضاییه.

   • بررسی ابوت ( اثبات یا رد ابوت).