• بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی محمودآباد

   بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی محمودآباد

   مدیر کل پزشکی قانونی استان در ادامه بازدیدهای دوره ای به منظور ارزیابی عملکرد و نحوه ارائه خدمات پزشکی قانونی به مراجعین به همراه ...

   سخنرانی مدیر کل پزشکی قانونی در سمینار

   سخنرانی مدیر کل پزشکی قانونی در سمینار

   مدیر کل پزشکی قانونی استان ، با حضور در سمینار غربالگری سلامت جنین سخنانی مبسوطی در این این حوزه برای حاضرین بیان نمود.

   بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی نور

   بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی نور

   مدیر کل پزشکی قانونی استان در ادامه بازدیدهای دوره ای به منظور ارزیابی عملکرد و نحوه ارائه خدمات پزشکی قانونی به مراجعین به همراه ...

  • فرم ها و فرآیندها